STERK Onderzoek

Onderzoek dat in 2019 heeft plaatsgevonden naar de theoretische onderbouwing van de STERK-training (3) heeft uitgewezen dat de STERK-training een preventieprogramma is dat consequent inspeelt op positief gedrag en succeservaringen bij deze kinderen.

Het methodisch handelen is gebaseerd op:

  • Het versterken van de psychosociale competenties;

  • Het versterken van een positieve groepscultuur, waardoor een veilig klasklimaat ontstaat, waarin met de thema’s van de training geoefend kan worden;

  • Het vergroten van de zelfsturing.

Om dit te bereiken worden de thema’s Slim, Teamplayer, Eerlijk, Respect en Kracht gezamenlijk met de kinderen gedefinieerd. Met de gehele klas, inclusief de leerkracht, wordt aan de hand van deze thema’s gewerkt aan het versterken van psychosociale vaardigheden. Zo wordt in een veilige omgeving, op een respectvolle wijze, rekening houdend met de cultuur waarin de kinderen opgroeien, competenties ontwikkeld die de zelfsturing bevorderen. Het wordt duidelijk dat er een gedragskeuze gemaakt kan worden, die anders is dan hetgeen door de omgeving is aangeleerd. Door gebruik te maken van psychomotorische werkvormen worden oplossingsgerichte vaardigheden aangeleerd, waardoor de kinderen zich zowel in de feminiene schoolcultuur als in de masculiene straatcultuur beter kunnen handhaven. De meerwaarde van het acroniem STERK is dat de leerkracht ook na de training de klas op een eenvoudige manier kan herinneren aan overeengekomen gedragscodes. Door herhaling en het geven van positieve feedback wordt bij de kinderen de intrinsieke motivatie bevorderd, waardoor het nieuwe gedrag beter eigen gemaakt kan worden.

De STERK-training is gebaseerd op de psychomotorische therapie en daarmee ook op theorievorming uit wetenschappelijke disciplines die elkaar deels overlappen. Er wordt gebruik gemaakt van ervaringsgerichte en oplossingsgerichte methodieken die afkomstig zijn uit de psychotherapie. Met de werkvormen worden de kinderen in beweging gezet, hetgeen het leerproces bevordert. Het is specifiek geschikt voor kinderen die opgroeien in een straatcultuur, omdat de attitude en de wijze van aanpak van de trainers rekening houdt met de theorie van Pinto,(2) waardoor vanuit een dubbel perspectief wordt gewerkt. 

 

Bronnenlijst:

(1) El Hadioui, I. (2011). Hoe de straat de school binnendringt: Denken vanuit de pedagogische driehoek van de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur. Amsterdam: Van Gennep.

(2) Pinto, D. (2000). Een nieuw perspectief: Herziening beleid, onderwijs, communicatie, Maslowpiramide dringend nodig (Oratie). Geraadpleegd op 10 februari 2019, van, https://pure.uva.nl/ws/files/2033228/33887_orPinto_1_.pdf

(3) Van de Rhee, R.E. (2019). Wat de STERK-training sterk maakt: Welke theorie onderbouwt de STERK-training, die in krachtwijken aan klassen van onderbouwscholen wordt aangeboden, waardoor duidelijk wordt waarom de betreffende aanpak effectief kan zijn bij deze doelgroep (Afstudeeropdracht). Psychomotorische Therapie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

In de praktijk werkt de STERK-training. Met onderzoek tonen wij aan waarom.

STERK-training: juíst voor kinderen die opgroeien in een straatcultuur!

Door: Rosalinde van de Rhee

Kinderen die opgroeien in een wijk waar straatcultuur heerst, worden, als ze naar school gaan, geconfronteerd met drie tegenstrijdige culturen: de traditionele thuis- of volkscultuur, de masculiene straatcultuur en de feminiene schoolcultuur(1). Thuis en op straat wordt een collectieve identiteit ontwikkeld, terwijl op school en in de maatschappij een individuele identiteit wordt nagestreefd(2). Deze tegenstrijdigheid maakt dat deze kinderen op een andere manier benaderd moeten worden dan kinderen uit de ‘burgercultuur’, die niet met deze tegenstelling geconfronteerd worden. 

Het is duidelijk dat de directe omgeving waarin deze kinderen opgroeien niet veranderd kan worden. Omdat het belangrijk is dat ook zij een goede plek in de maatschappij kunnen vinden, richt de STERK-training zich op het weerbaarder maken van de schoolkinderen tegen de druk van, met name, de straatcultuuromgeving.